Categoriearchief: Nieuws

Woninginbraak verijdeld

Van de twee woninginbraken die per dag in de wijken Segbroek, Bohemen en Vogelwijk worden gepleegd, werd er op dinsdag 21 augustus een verijdeld. Oplettende bewoners namen een poging tot inbraak op het Goudenregenplein waar. De gewaarschuwde politie was snel ter plekke, waarop de vijf jonge inbrekers naar de Klimopstraat spurtten. De politie werd door alerte bewoners op het goede spoor gezet, waardoor drie van de vijf inbrekers aangehouden konden worden. Blijft u dus alert en meldt verdachte zaken direct aan de politie. Het helpt!

NCRV filmt rond De Papaverhof

Voor de dramaserie ‘Levenslied’ maakte de NCR op maandag 25 juni interieur en exterieuropnamen in en om het pand papaverhof 2. De familie Nak had zijn woning beschikbaar gesteld voor de binnenopnamen. Later werd op de Papaverhof gefilmd. De crew maakte gebruik van het kantoor van Daal en Berg, waar de acteurs werden geschminkt. De opnamen worden uitgezond in januari 2013.

Foto op volledige grootte

 

D-wachtlijst uitgebreid

De tijdelijke openstelling van de D-wachtlijst heeft geresulteerd in de aanmelding van 42 gegadigden voor een huurwoning van Daal en Berg. Daarmee telt de lijst momenteel 63 aspirant-leden. Alle op de lijst geplaatste aspirant-bewoners worden uitgenodigd voor een informatieavond op 2 mei in wijkgebouw de Hyacinth. Daarin zal het bestuur informatie geven over de werking van de wachtlijsten, de hoogte van de huren in relatie tot het inkomen en het monument met zijn geschiedenis. Ook wordt besproken wat onze vereniging van zijn huurders verwacht.

Onderhoud CV-ketel

Een goed functionerende CV-ketel is van groot belang voor uw veiligheid en woongenot. Het bestuur van Daal en Berg heeft via onze beheerder Arcade een contract afgesloten voor inspectie, onderhoud en reparatie van uw CV-ketel. Het contract wordt uitgevoerd door de firma Scholtes uit Monster. De controle vindt één keer in de twee jaar plaats. Onderhoud en reparatie zijn bij de controle inbegrepen. Wanneer de controleur u niet thuis treft laat hij een kaartje achter met het verzoek om een nieuwe afspraak te maken. Bewoners die langer dan twee jaar  geen controle van hun ketel hebben gehad zijn door Arcade schriftelijk benaderd met het verzoek contact op te nemen zodat een noodzakelijke controle-afspraak gemaakt kan worden.

Nieuw bestuurslid

Het bestuur van Daal en Berg is versterkt. Tijdens een korte Algemene Ledenvergadering, voorafgaande aan de nieuwjaarsreceptie, werd Anouk Wennen unaniem tot bestuurslid benoemd. Vervolgens werd een toast op de toekomst uitgebracht. Anouk is bewoonster van de hoogbouw en grafisch ontwerper van beroep.

Mondriaan en De Stijl

In het gemeentemuseum is tot 1 januari 2014 de expositie ‘Mondriaan en De Stijl’ te bewonderen. Complex Daal en Berg wordt daarbij als een voorbeeld van De stijl in de architectuur naar voren gehaald. Gelijktijdig verscheen van de hand van conservator Hans Janssen en Michael White het boek ‘Van Mondriaan tot van Doesburg’, het verhaal van De stijl. Het boek, onder ISBN nummer 978 94 6130 001 0 beschrijft de geschiedenis, de uitingen en allen die it aan De Stijl waren verbonden. Zoals H.P. Berlage, Bart van der Leck, J.J.P. Oud en natuurlijk architect Jan Wils en Stijl-grondlegger Theo van Doesburg. De laatste huurde in de twintiger jaren de woning Klimopstraat 18. Dit huis ook enige tijd het correspondentieadres van De Stijl.

Kwartaalborrel 16 september

 

De Kwartaalborrel die het bestuur op 16 september organiseerde, werd door veel bewoners bezocht. De voorzitter meldde onder andere het volgende:

 • op 15 september woonden bestuur en commissarissen een presentatie bij over een onderzoek naar de onderhoudsbehoefte op de lange termijn van het complex. Het rapport wordt bestudeerd, waarna het bestuur hierover met de bewoners zal communiceren.
 • mevrouw Anouk Wennen is bereid om tot het bestuur toe te treden. Het aspirant bestuurslid woont in de hoogbouw Klimopstraat
 • de film van het straatfeest op 11-9-2010 staat op de website.

Wim Pontier presenteerde de bewonersenquête over sociale samenhang in ons complex. Alle bewoners ontvangen binnenkort een exemplaar met een retourenvelop

Daal en Berg deelnemer Monumentendag

In het weekeinde van 10 en 11 september vindt voor de 25e maal de Open Monumentendag plaats. Dan zal een speciale vlag aan de mast op het ‘eiland’ wapperen, want WBV Daal en Berg zal met het complex Papaverhof deelnemen aan dit evenement.

Op zaterdag 10 september zullen bewoners om 10.30, 12.00, 13.30 en 14.30 uur rondleidingen verzorgen. De familie Nak is bereid hun woning voor een bescheiden aantal belangstellenden open te stellen. De vereniging stelt bijzondere archiefstukken ten toon. Bestuursleden zullen gedurende de dag present zijn om belangstellenden te informeren over monument De Papaverhof. Foto’s zullen later op deze site worden gepubliceerd.

Vereniging Eigen Huis: “Zet inbrekers te kijk”

Op de website veiligwonencheck.nl kun je meer te weten komen over woninginbraak en een inbraakcheck doen om je eigen veiligheid te beoordelen. Sinds kort gaat Eigen Huis ook actiever de strijd met inbrekers aan: beelden van inbraakpogingen worden verzameld en gepubliceerd. Zoals Eigen Huis zelf zegt:

“Voor Vereniging Eigen Huis is de maat nu echt vol. Bijna 80.000 inbraken per jaar is ongelofelijk veel. Genoeg is genoeg. We moeten weer veilig kunnen wonen.”

Geslaagde ALV 2011

De Algemene ledenvergadering, die op dinsdag 31 mei 2011 werd gehouden, verliep zeer succesvol. De notulen van de ALV 2010 en bijzondere ALV januari 2011 werden vastgesteld, het bestuur werd gedechargeerd voor het financieel beleid 2010 en de begroting 2011 werd goedgekeurd. De heer Gerard van Otterloo werd voor een volgende periode tot commissaris benoemd.

De aanwezige leden stemden in met het door het bestuur ontwikkelde financieel- en lidmaatschapsbeleid.

Dit houdt in dat:

 1. De nieuwe huurcontracten van de hoogbouwwoningen op kostendekkend prijsniveau worden afgesloten
 2. De nieuw uit te geven woonrechten voor de transactiewaarde worden verkocht. De transactiewaarde is de onderhandse verkoopwaarde van de woning op de vrije markt, vrij van huur en gebruik minus 25% voor het niet meeverkopen van de grond.
 3. De kortingsregeling zoals gesteld in artikel 45 van de statuten per heden (1-juni-2011) niet meer wordt toegepast, met uitzondering van het onder punt 4 gestelde.
 4. Alle huurders die voor 22 november 2005 een huurcontract van een laagbouwwoning hadden tot en met 31 mei 2012 de tijd hebben om het woonrecht van hun woning te kopen onder de kortingsregeling van artikel 45 van de statuten.
 5. Kandidaat-leden bij inschrijving hun motivatie voor de woning en de coöperatie middels een vragenformulier kenbaar moeten maken.
 6. Alle kandidaat-leden jaarlijks worden gevraagd of hun interesse in een lidmaatschap nog actueel is. Bij geen respons het kandidaat-lid van de wachtlijst wordt geschrapt.
 7. Het bestuur intakegesprekken met kandidaat-leden houdt, waarin de coöperatie wordt toegelicht.
 8. Het bestuur kennismakingsgesprekken met nieuwe leden houdt om hen inzicht te geven in de organisatie van de coöperatie en de relatie tussen de coöperatie en de leden.

Zie ook het beleidsstuk financieel beleid en lidmaatschapsbeleid d.d. 13 mei 2011 dat bij de uitnodiging voor de ALV 2011 werd gevoegd.