Auteursarchief: Jos Praat

Benoeming nieuw bestuurslid

Tijdens een bijzondere Algemene Ledenvergadering op 4 januari werd Hansje Hooghiemstra tot bestuurslid van Daal en Berg benoemd. Hansje, die in de Klimopstraat woont, stelde zich voor de functie beschikbaar nadat zij enkele bestuursvergaderingen had bijgewoond. Tijdens de korte vergadering werd onder applaus afscheid genomen van Hansjes voorganger, Anouk Wennen.

De ALV ging vooraf aan de zeer druk bezochte nieuwjaarsreceptie. De leden konden kennismaken met twee vertegenwoordigers van de nieuwe beheerspartner Makelaars Associatie. Directeur Monique van Duijne en opzichter Rob Moree werden voorgesteld. Zij maakten een praatje, beantwoordden enkele vragen en genoten mee van het buffet dat door bewoonster Lucia de Vries werd verzorgd.

Verhoging huurprijzen per 15 mei 2014

Vanaf dit jaar betaalt de vereniging een aanzienlijk bedrag aan een nieuwe belastingmaatregel, de verhuurdersheffing. Deze belasting bedraagt meer dan een maand aan huurinkomsten per woning in 2014 en loopt op naar anderhalve maand aan huurinkomsten per woning in 2017. De huurinkomsten zijn door deze belasting niet meer kostendekkend.

Op 21 januari 2014 is door de algemene vergadering besloten tot een inkomensafhankelijke huurverhoging voor alle bestaande huurcontracten. De huren stijgen hierdoor gemiddeld iets harder dan inflatie. De maatregel is een compensatie voor de belasting, maar is onvoldoende om naar de toekomst alle verplichtingen na te kunnen komen. Een aanpassing van de nieuwe huurcontracten is daarom nodig.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 mei werd met algemene stemmen besloten om de huurprijzen van nieuw af te sluiten contracten te verhogen. Per 15 mei 2014 gelden de volgende huurprijzen bij nieuw uit te geven huurcontracten voor de hoogbouwwoningen:

Huurprijs hoogbouwwoning op verdieping: € 615,00
Huurprijs hoogbouwwoning op de begane grond: € 661,00
Huurprijs kopwoning op verdieping: € 661,00
Huurprijs kopwoning op de begane grond: € 705,00

Deze huurprijzen worden in ieder geval tot en met 30 juni 2017 jaarlijks niet meer verhoogd dan met inflatiecorrectie conform de Consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2017 evalueert het bestuur de kostendekkendheid van de huurprijzen en besluit of voor de huurcontracten afgesloten na 15 mei 2014 een inkomensafhankelijke huurverhoging van toepassing wordt verklaard.

Druk bezochte nieuwjaarsreceptie

 

nieuwjaarsreceptie-2014De nieuwjaarsreceptie van Daal en Berg trok meer bewoners dan andere jaren. Het bestuur verwelkomde op zaterdag 11 januari een vijftigtal bezoekers, met wie de beste wensen voor het nieu

we jaar werden gedeeld.  De voorzitter gaf een korte terugblik op 2013, waarin de vereniging onder andere aansloot bij de internationale organisatie Iconic Houses, waardoor ons wooncomplex op de website www.iconichouses.org werd geplaatst. Verder werden er zo’n tachtig bezoekers rondgeleid, onder andere tijdens de Open Monumentendag. Voor 2014 vragen de gevolgen van de verhuurdersheffing en een nieuwe beheerconstructie per 2015 de nodige aandacht van bestuur en bewoners.

Aandacht in de media voor problemen verhuurdersheffing

Den Haag Centraal en HaagWest Nieuws hebben aandacht besteed aan de financiële problemen die dreigen voor Daal en Berg na invoering van de verhuurdersheffing. Den Haag Centraal besteedde op de voorpagina aandacht aan het gevaar dat het woonakkoord vormt voor het voortbestaan van ons monument. Ook HaagWest noemt de verhuurdersheffing een bedreiging voor De Papaverhof.

Voorpagina Den Haag Centraal van 20 december

Artikel Den Haag Centraal en HaagWest Nieuws

 

Persbericht: Verhuurdersheffing bedreigt Nationaal Monument De Papaverhof

Op 1 januari 2014 wordt voor verhuurders in de sociale huursector een nieuwe belasting ingevoerd. Deze ‘verhuurdersheffing’ beoogt doorstroming van de woningmarkt te bevorderen en tevens de Rijksinkomsten te verhogen.

De verhuurder dient de heffing uit de huurinkomsten te betalen. Ook stelt minister Blok (Wonen) dat corporaties de heffing uit een hogere efficiency en terugverdiensten uit investeringen kunnen bestrijden. Voor grote corporaties is dat wellicht haalbaar. Maar voor de kleine Coöperatieve Woningbouwvereniging  Daal en Berg en het Rijksmonument De Papaverhof pakt de regeling desastreus uit.

Coöperatie Daal en Berg (sinds 1917) beheert, zonder winstoogmerk, de 128 woningen van het complex De Papaverhof in Den Haag. Dat behoort tot de 100 belangrijkste Rijksmonumenten in Nederland. Het vrijwillig beheer is in handen van de bewoners. Investeren valt buiten de doelstelling van de vereniging, die het onderhoud van het Rijksmonument met kostendekkende huren financiert.

Doorvoeren van de beoogde extra huurverhoging zal, onder de huidige regelgeving, tot een blijvend en oplopend tekort in de exploitatie leiden. Bij ongewijzigd beleid zal dat tekort over vijftien jaar meer dan één  miljoen Euro bedragen. En dat betekent het einde van het, in de Haagse Bloembuurt gelegen, internationaal vermaarde ‘De Stijl’-monument De Papaverhof.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van Daal en Berg.

Daal en Berg aangesloten bij Iconic Houses

Daal en Berg op IconicHouses.orgTijdens een netwerkbijeenkomst van het bestuur op 23 september verzorgde architectuurhistoricus Natascha Drabbe een presentatie over de ‘Iconic Houses Foundation’. Naast initiatiefneemster van Iconic Houses is zij ook directeur en bewoonster van het Mart van Schijndelhuis in Utrecht. Dit jongste monument van Utrecht werd ontworpen door haar in 1999 overleden echtgenoot Mart van Schijndel. Het doel van Iconic Houses is om moderne, monumentale woningen onder de aandacht van publiek, overheid, professionals en studenten te brengen. En afbraak en verminking van deze beeldbepalende woningen tegen te gaan.

Drabbe vindt dat iconische huizen voor een groeiend publiek interessant zijn. Niet puur het architectonische beeld, de lichtinval en de materialen, ook de verhalen daarachter maken de bouwwerken bijzonder. Ook daarom ontwikkelde zij de website ‘Iconic Houses’, waarop informatie over monumentale woningen wereldwijd zijn opgenomen. Vele internationale media besteedden aandacht aan de lancering van deze unieke website.

Het organisatiecomité van Iconic Houses bestaat uit:

Natascha Drabbe was verheugd haar gehoor te kunnen melden dat Daal en Berg / De Papaverhof per september 2013 is aangesloten bij Iconic Houses.

 

Kwartaalborrel van 17 maart 2013

2013-1e kwartaalborrelVoorafgaande aan de kwartaalborrel was er een spullenmarkt, georganiseerd door werkgroep Sociale Samenhang. De markt werd bezocht door bewoners en er werd aardig gehandeld. Er waren veel kinderen die hun spulletjes te koop aanboden. Zij en hun ouders haakten aan bij de kwartaalborrel.

Voorafgaand aan de druk bezochte kwartaalbijeenkomst werden de volgende mededelingen gedaan:

  • De ALV over het onderhoudsfonds  vindt plaats op 18 april
  • De jaarlijkse ALV wordt op 15 mei gehouden
  • Huurders moeten hun reparatieverzoek voortaan via telefoonnummer 0174-282300 bij Arcade indienen. Na gereedmelding bij het bestuur door Arcade stuurt het bestuur een kaartje om te informeren naar de afhandeling
  • Verhuurdersheffing: het bestuur heeft besloten om dit jaar nog geen extra huurverhoging door te voeren zoals het kabinet dit voorstelt in het belastingplan 2013. De totale heffing voor 2013 bedraagt een luttele € 213. Voor 2014 wordt het € 35.000. Pas wanneer het plan definitief is kan het bestuur een keuze maken over de compensatie van de heffing, mogelijk in de vorm van een extra huurverhoging. Een voorstel moet dan naar een ALV gebracht worden. Een besluit over de regulier huurverhoging per 1 Juli 2013 moet nog worden genomen.
  • Piet Mondriaan (1872-1944) was Stijllid van het 1e uur. Het Gemeentemuseum lanceerde een website: www.mondriaan.nl. Alle werken zijn er op te vinden en een biografie. En je kunt inzoomen op Victory Boogie Woogie, dat je van alle kanten en in diverse lagen kunt bekijken.
  • Commissaris Pia van Oord-Wiessing schetste vervolgens de rol van de commissarissen en de goede samenwerking tussen het bestuur en de commissarissen.

Daarna bleef het nog heel lang gezellig in de Hyacint.

Het mag weer!

sneeuw-papaverhof-2013Kinderen namen deze week weer bezit van de Papaverhof.  Het plantsoen, behorend tot het nationaal monument De Papaverhof, is doorgaans voor publiek gesloten. Maar wanneer het sneeuwt is het veld een eldorado voor kinderen die sneeuwpoppen en sneeuwhutten maken. En niet vies zijn van een goed sneeuwballengevecht.

Herstel borstwering Papaverhof gestart

Op dinsdag 27 november startte de firma  Bogaard  met het herstel van de borstwering op de Papaverhof. De werkzaamheden zullen circa drie weken duren. Medio mei ondernam het bestuur, samen met de afdeling Monumentenzorg van de gemeente, actie om te voorkomen dat het metselwerk verder zou scheuren en afbrokkelen. De beheersafdeling van Segbroek pakte de noodkreet op en gaf vorige week het groene licht voor het noodzakelijk herstel van de ringmuur.