Categoriearchief: Ledeninformatie

Straatfeest 100 jaar Daal en Berg

Het eeuwfeest van onze vereniging werd op zaterdag 26 augustus groots gevierd. Vanaf twaalf uur waren er diverse kinderactiviteiten op het veld van de Papaverhof en om 15.00 uur startte het muziekprogramma met muziek van de Neil Young tribute band (met bewoner Henri de Vries), Een Braziliaanse drumband trad op (met in de gelederen Annemieke Wijers van de Papaverhof), er was Braziliaanse muziek van het trio van bewoner Kees Gelderblom. Het feestprogramma werd afgerond door ‘Flight’, die het dansend publiek op geweldige covers van de Rolling Stones trakteerde. Tussendoor genoten zo’n 160 bewoners met kinderen en hun familie van een Indische maaltijd. Alles verliep zoals gepland, de zon scheen en de sfeer was fantastisch. Daarmee heeft de feestcommissie geweldig werk geleverd en de leden werden dan ook met een bloemetje en luid applaus bedankt.

Een groot compliment, die dag is er vaak gezegd….Dit zouden we eigenlijk vaker moeten doen met z’n allen!

 

3D model woning voor iedereen te bewonderen

Zoals aangekondigd in de nieuwjaarsborrel is de 3D model woning nu voor iedereen te bewonderen op de site. Deze 3D model woning is het eerste onderdeel waarmee we het 100 jarig bestaan van De Papaverhof willen vieren.

Neem snel een kijkje en loop zelf door de woning heen, gewoon vanuit uw luie stoel! Of helemaal mooi.. met een Virtual Reality bril. Heeft u die niet tot uw beschikking, dan kunt u ook gewoon op een tablet, laptop of PC een wandelingetje maken door de woning.

Klik op de woning en u komt vanzelf op de juiste pagina met een aantal korte instructies over hoe u zich door de woning kunt bewegen. Veel plezier met de rondleiding.

VR-model2-300x215

Nieuwjaarsreceptie 2016

IMG_3819

Zo’n 60 bewoners bezochten de nieuwjaarsreceptie op 8 januari in gebouw De Hyacint. Men genoot van de muziek van bewoner Henri de Vries (gitaar) en kompaan Gijsbert (slidegitaar), die muziek van Neil Young uit de herinnering terughaalden. De uitstekende hapjes werden verzorgd door Lucia Schouten (Pannen) en Martin Wassenaar (viskraam) en enkele vrijwilligers draaiden de bar.

VR model1       VR model2

Bestuurslid Hansje Hooghiemstra verzorgde een sneak-preview van een 3D wandeling door een standaardwoning van ons complex. Deze werd, ook op basis van foto’s van Hans Veldkamp in 2015 door DPI Animation House ontwikkeld en zal op de website van Daal en Berg worden geplaatst. Zodat geïnteresseerden on-line een van onze woningen kunnen bezoeken. Waarmee de bewoners die hun huizen regelmatig voor publiek openstellen (in 2015 werden zo’n 200 belangstellenden uit binnen- en buitenland ontvangen en rondgeleid), worden ontlast.

Bestuursvoorzitter Jos Praat citeerde in zijn nieuwjaarstoespraak een Boeddhistische wijsheid: ‘Visie zonder actie is dagdromen. Actie zonder visie is een nachtmerrie’. Daarmee doelend op de effecten van de verhuurdersheffing. “Die regeling kostte de vereniging in 2015 ruim zestig mille en is een molensteen om de nek van Daal en Berg en alle andere kleine verhuurders. Een enorme miskleun van de Kamer en minister Blok. Die Daal en Berg noopt tot bezuinigen op onderhoud en overhead. Daar hebben wij dan wel de steun van de leden bij nodig. Zonder u kunnen we niet op overhead en onderhoud beknibbelen” betoogde hij.

IMG_3820 IMG_3821

Een terugblik op 2015.

Volgens de voorzitter een zeer pittig jaar, waarin het bestuur naast het op gang brengen van samenwerking met beheerder Makelaars Associatie, ook alle uitvoerende werkzaamheden voor zijn rekening nam. Er werden heel veel extra uren in de vereniging geïnvesteerd, maar daardoor werden wèl alle werkprocessen en ins- en outs van de bedrijfsvoering duidelijk.

Daarnaast vond veel inzet op onderhoud plaats: daarover hebben de bewoners in de nieuwsbulletins kunnen lezen. Tevens vonden drie woonmutaties in de hoogbouw plaats, werd een woning verkocht, een volgende te koop aan geboden en een huisuitzetting voorkomen.

De bedrijfsvoering van onze vereniging was in oktober onderwerp van een overleg met de commissarissen. Daar werd geconcludeerd dat een verenigingsmanager voor de uitvoerende taken en diverse communicatie noodzakelijk is. De werving werd inmiddels gestart.

Een oproep tot ondersteuning resulteerde in de aanmelding van drie bewoonsters van de Papaverhof, die de gemeente het groenonderhoud gaan assisteren. Twee bewoonsters meldden zich voor de feestcommissie 100 jaar Daal en Berg en twee leden boden hun diensten aan ter algemene ondersteuning van het bestuur.

Er werd ook een verzoek gedaan om een redactiecommissie te formeren die het proces van een jubileumboek 100 jaar Daal en Berg gaat sturen.

Wat gaat 2016 brengen?

– Binnenkort volgt de aanbesteding van het verven van de tuinhekken. Die moeten voor onderhoud worden verwijderd. Daarom nodig dat iedereen de hekken vrij maakt van begroeiing. En denkt u dan gelijk even aan de 1.80 meter voorgeschreven hoogte begroeiing.

– Ook wordt offerte aangevraagd voor het schilderwerk hoog en laagbouw.

– Het systeem van kostenverdeling onderhoud wordt met de commissarissen besproken.

– We starten met een jubileumboek.

– Verder lobbyen voor vrijstelling van de verhuurdersheffing, waarvan wijlen staatssecretaris Jan Schaefer zou zeggen: “Is dit beleid of is hier over nagedacht?”

– Er komt een energiemeting van de woningen, waarbij de medewerking van enkele bewoners vereist is.

– Er moet een nieuw bestuurslid worden gevonden.

Café West-End blijft behouden

Tijdens de nieuwjaarsreceptie meldde de voorzitter dat café West-End van naam verandert (Café De Poort) maar zijn huidige knusse uitstraling zal behouden. Er werd in 2015 met de eigenaren van café West-End gesproken over de bedrijfsvoering van dit etablissement uit 1915. Loet en Gerda gaven aan te willen stoppen. En we moeten er als klanten en buurtbewoners niet aan denken dat er een of andere luidruchtige feesttent voor in de plaats zou komen. Die dreiging is met het voortzetten van de exploitatie door een collectief van vaste klanten uit de lucht.  Zodat iedereen nog lang kan genieten van de gezelligheid en gastvrijheid van ‘de huiskamer van onze buurt’.

cafe westend

Benoeming nieuw bestuurslid

Tijdens een bijzondere Algemene Ledenvergadering op 4 januari werd Hansje Hooghiemstra tot bestuurslid van Daal en Berg benoemd. Hansje, die in de Klimopstraat woont, stelde zich voor de functie beschikbaar nadat zij enkele bestuursvergaderingen had bijgewoond. Tijdens de korte vergadering werd onder applaus afscheid genomen van Hansjes voorganger, Anouk Wennen.

De ALV ging vooraf aan de zeer druk bezochte nieuwjaarsreceptie. De leden konden kennismaken met twee vertegenwoordigers van de nieuwe beheerspartner Makelaars Associatie. Directeur Monique van Duijne en opzichter Rob Moree werden voorgesteld. Zij maakten een praatje, beantwoordden enkele vragen en genoten mee van het buffet dat door bewoonster Lucia de Vries werd verzorgd.

Verhoging huurprijzen per 15 mei 2014

Vanaf dit jaar betaalt de vereniging een aanzienlijk bedrag aan een nieuwe belastingmaatregel, de verhuurdersheffing. Deze belasting bedraagt meer dan een maand aan huurinkomsten per woning in 2014 en loopt op naar anderhalve maand aan huurinkomsten per woning in 2017. De huurinkomsten zijn door deze belasting niet meer kostendekkend.

Op 21 januari 2014 is door de algemene vergadering besloten tot een inkomensafhankelijke huurverhoging voor alle bestaande huurcontracten. De huren stijgen hierdoor gemiddeld iets harder dan inflatie. De maatregel is een compensatie voor de belasting, maar is onvoldoende om naar de toekomst alle verplichtingen na te kunnen komen. Een aanpassing van de nieuwe huurcontracten is daarom nodig.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 mei werd met algemene stemmen besloten om de huurprijzen van nieuw af te sluiten contracten te verhogen. Per 15 mei 2014 gelden de volgende huurprijzen bij nieuw uit te geven huurcontracten voor de hoogbouwwoningen:

Huurprijs hoogbouwwoning op verdieping: € 615,00
Huurprijs hoogbouwwoning op de begane grond: € 661,00
Huurprijs kopwoning op verdieping: € 661,00
Huurprijs kopwoning op de begane grond: € 705,00

Deze huurprijzen worden in ieder geval tot en met 30 juni 2017 jaarlijks niet meer verhoogd dan met inflatiecorrectie conform de Consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2017 evalueert het bestuur de kostendekkendheid van de huurprijzen en besluit of voor de huurcontracten afgesloten na 15 mei 2014 een inkomensafhankelijke huurverhoging van toepassing wordt verklaard.

Druk bezochte nieuwjaarsreceptie

 

nieuwjaarsreceptie-2014De nieuwjaarsreceptie van Daal en Berg trok meer bewoners dan andere jaren. Het bestuur verwelkomde op zaterdag 11 januari een vijftigtal bezoekers, met wie de beste wensen voor het nieu

we jaar werden gedeeld.  De voorzitter gaf een korte terugblik op 2013, waarin de vereniging onder andere aansloot bij de internationale organisatie Iconic Houses, waardoor ons wooncomplex op de website www.iconichouses.org werd geplaatst. Verder werden er zo’n tachtig bezoekers rondgeleid, onder andere tijdens de Open Monumentendag. Voor 2014 vragen de gevolgen van de verhuurdersheffing en een nieuwe beheerconstructie per 2015 de nodige aandacht van bestuur en bewoners.

Aandacht in de media voor problemen verhuurdersheffing

Den Haag Centraal en HaagWest Nieuws hebben aandacht besteed aan de financiële problemen die dreigen voor Daal en Berg na invoering van de verhuurdersheffing. Den Haag Centraal besteedde op de voorpagina aandacht aan het gevaar dat het woonakkoord vormt voor het voortbestaan van ons monument. Ook HaagWest noemt de verhuurdersheffing een bedreiging voor De Papaverhof.

Voorpagina Den Haag Centraal van 20 december

Artikel Den Haag Centraal en HaagWest Nieuws

 

Persbericht: Verhuurdersheffing bedreigt Nationaal Monument De Papaverhof

Op 1 januari 2014 wordt voor verhuurders in de sociale huursector een nieuwe belasting ingevoerd. Deze ‘verhuurdersheffing’ beoogt doorstroming van de woningmarkt te bevorderen en tevens de Rijksinkomsten te verhogen.

De verhuurder dient de heffing uit de huurinkomsten te betalen. Ook stelt minister Blok (Wonen) dat corporaties de heffing uit een hogere efficiency en terugverdiensten uit investeringen kunnen bestrijden. Voor grote corporaties is dat wellicht haalbaar. Maar voor de kleine Coöperatieve Woningbouwvereniging  Daal en Berg en het Rijksmonument De Papaverhof pakt de regeling desastreus uit.

Coöperatie Daal en Berg (sinds 1917) beheert, zonder winstoogmerk, de 128 woningen van het complex De Papaverhof in Den Haag. Dat behoort tot de 100 belangrijkste Rijksmonumenten in Nederland. Het vrijwillig beheer is in handen van de bewoners. Investeren valt buiten de doelstelling van de vereniging, die het onderhoud van het Rijksmonument met kostendekkende huren financiert.

Doorvoeren van de beoogde extra huurverhoging zal, onder de huidige regelgeving, tot een blijvend en oplopend tekort in de exploitatie leiden. Bij ongewijzigd beleid zal dat tekort over vijftien jaar meer dan één  miljoen Euro bedragen. En dat betekent het einde van het, in de Haagse Bloembuurt gelegen, internationaal vermaarde ‘De Stijl’-monument De Papaverhof.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van Daal en Berg.