Persbericht: Verhuurdersheffing bedreigt Nationaal Monument De Papaverhof

Op 1 januari 2014 wordt voor verhuurders in de sociale huursector een nieuwe belasting ingevoerd. Deze ‘verhuurdersheffing’ beoogt doorstroming van de woningmarkt te bevorderen en tevens de Rijksinkomsten te verhogen.

De verhuurder dient de heffing uit de huurinkomsten te betalen. Ook stelt minister Blok (Wonen) dat corporaties de heffing uit een hogere efficiency en terugverdiensten uit investeringen kunnen bestrijden. Voor grote corporaties is dat wellicht haalbaar. Maar voor de kleine Coöperatieve Woningbouwvereniging  Daal en Berg en het Rijksmonument De Papaverhof pakt de regeling desastreus uit.

Coöperatie Daal en Berg (sinds 1917) beheert, zonder winstoogmerk, de 128 woningen van het complex De Papaverhof in Den Haag. Dat behoort tot de 100 belangrijkste Rijksmonumenten in Nederland. Het vrijwillig beheer is in handen van de bewoners. Investeren valt buiten de doelstelling van de vereniging, die het onderhoud van het Rijksmonument met kostendekkende huren financiert.

Doorvoeren van de beoogde extra huurverhoging zal, onder de huidige regelgeving, tot een blijvend en oplopend tekort in de exploitatie leiden. Bij ongewijzigd beleid zal dat tekort over vijftien jaar meer dan één  miljoen Euro bedragen. En dat betekent het einde van het, in de Haagse Bloembuurt gelegen, internationaal vermaarde ‘De Stijl’-monument De Papaverhof.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van Daal en Berg.