Café West-End blijft behouden

Tijdens de nieuwjaarsreceptie meldde de voorzitter dat café West-End van naam verandert (Café De Poort) maar zijn huidige knusse uitstraling zal behouden. Er werd in 2015 met de eigenaren van café West-End gesproken over de bedrijfsvoering van dit etablissement uit 1915. Loet en Gerda gaven aan te willen stoppen. En we moeten er als klanten en buurtbewoners niet aan denken dat er een of andere luidruchtige feesttent voor in de plaats zou komen. Die dreiging is met het voortzetten van de exploitatie door een collectief van vaste klanten uit de lucht.  Zodat iedereen nog lang kan genieten van de gezelligheid en gastvrijheid van ‘de huiskamer van onze buurt’.

cafe westend

Artikel in Den Haag Centraal

De voorzitter van het bestuur, Jos Praat heeft op uitnodiging van Den Haag Centraal een artikel geschreven over wat de gevolgen van de verhuurdersheffing betekend voor hofjes zoals de Papaverhof. Lees het hele artikel hier:

, afbeelding artikel DHC

 

 

 

Benoeming nieuw bestuurslid

Tijdens een bijzondere Algemene Ledenvergadering op 4 januari werd Hansje Hooghiemstra tot bestuurslid van Daal en Berg benoemd. Hansje, die in de Klimopstraat woont, stelde zich voor de functie beschikbaar nadat zij enkele bestuursvergaderingen had bijgewoond. Tijdens de korte vergadering werd onder applaus afscheid genomen van Hansjes voorganger, Anouk Wennen.

De ALV ging vooraf aan de zeer druk bezochte nieuwjaarsreceptie. De leden konden kennismaken met twee vertegenwoordigers van de nieuwe beheerspartner Makelaars Associatie. Directeur Monique van Duijne en opzichter Rob Moree werden voorgesteld. Zij maakten een praatje, beantwoordden enkele vragen en genoten mee van het buffet dat door bewoonster Lucia de Vries werd verzorgd.

Verhoging huurprijzen per 15 mei 2014

Vanaf dit jaar betaalt de vereniging een aanzienlijk bedrag aan een nieuwe belastingmaatregel, de verhuurdersheffing. Deze belasting bedraagt meer dan een maand aan huurinkomsten per woning in 2014 en loopt op naar anderhalve maand aan huurinkomsten per woning in 2017. De huurinkomsten zijn door deze belasting niet meer kostendekkend.

Op 21 januari 2014 is door de algemene vergadering besloten tot een inkomensafhankelijke huurverhoging voor alle bestaande huurcontracten. De huren stijgen hierdoor gemiddeld iets harder dan inflatie. De maatregel is een compensatie voor de belasting, maar is onvoldoende om naar de toekomst alle verplichtingen na te kunnen komen. Een aanpassing van de nieuwe huurcontracten is daarom nodig.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 mei werd met algemene stemmen besloten om de huurprijzen van nieuw af te sluiten contracten te verhogen. Per 15 mei 2014 gelden de volgende huurprijzen bij nieuw uit te geven huurcontracten voor de hoogbouwwoningen:

Huurprijs hoogbouwwoning op verdieping: € 615,00
Huurprijs hoogbouwwoning op de begane grond: € 661,00
Huurprijs kopwoning op verdieping: € 661,00
Huurprijs kopwoning op de begane grond: € 705,00

Deze huurprijzen worden in ieder geval tot en met 30 juni 2017 jaarlijks niet meer verhoogd dan met inflatiecorrectie conform de Consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2017 evalueert het bestuur de kostendekkendheid van de huurprijzen en besluit of voor de huurcontracten afgesloten na 15 mei 2014 een inkomensafhankelijke huurverhoging van toepassing wordt verklaard.

Druk bezochte nieuwjaarsreceptie

 

nieuwjaarsreceptie-2014De nieuwjaarsreceptie van Daal en Berg trok meer bewoners dan andere jaren. Het bestuur verwelkomde op zaterdag 11 januari een vijftigtal bezoekers, met wie de beste wensen voor het nieu

we jaar werden gedeeld.  De voorzitter gaf een korte terugblik op 2013, waarin de vereniging onder andere aansloot bij de internationale organisatie Iconic Houses, waardoor ons wooncomplex op de website www.iconichouses.org werd geplaatst. Verder werden er zo’n tachtig bezoekers rondgeleid, onder andere tijdens de Open Monumentendag. Voor 2014 vragen de gevolgen van de verhuurdersheffing en een nieuwe beheerconstructie per 2015 de nodige aandacht van bestuur en bewoners.

Aandacht in de media voor problemen verhuurdersheffing

Den Haag Centraal en HaagWest Nieuws hebben aandacht besteed aan de financiële problemen die dreigen voor Daal en Berg na invoering van de verhuurdersheffing. Den Haag Centraal besteedde op de voorpagina aandacht aan het gevaar dat het woonakkoord vormt voor het voortbestaan van ons monument. Ook HaagWest noemt de verhuurdersheffing een bedreiging voor De Papaverhof.

Voorpagina Den Haag Centraal van 20 december

Artikel Den Haag Centraal en HaagWest Nieuws

 

Persbericht: Verhuurdersheffing bedreigt Nationaal Monument De Papaverhof

Op 1 januari 2014 wordt voor verhuurders in de sociale huursector een nieuwe belasting ingevoerd. Deze ‘verhuurdersheffing’ beoogt doorstroming van de woningmarkt te bevorderen en tevens de Rijksinkomsten te verhogen.

De verhuurder dient de heffing uit de huurinkomsten te betalen. Ook stelt minister Blok (Wonen) dat corporaties de heffing uit een hogere efficiency en terugverdiensten uit investeringen kunnen bestrijden. Voor grote corporaties is dat wellicht haalbaar. Maar voor de kleine Coöperatieve Woningbouwvereniging  Daal en Berg en het Rijksmonument De Papaverhof pakt de regeling desastreus uit.

Coöperatie Daal en Berg (sinds 1917) beheert, zonder winstoogmerk, de 128 woningen van het complex De Papaverhof in Den Haag. Dat behoort tot de 100 belangrijkste Rijksmonumenten in Nederland. Het vrijwillig beheer is in handen van de bewoners. Investeren valt buiten de doelstelling van de vereniging, die het onderhoud van het Rijksmonument met kostendekkende huren financiert.

Doorvoeren van de beoogde extra huurverhoging zal, onder de huidige regelgeving, tot een blijvend en oplopend tekort in de exploitatie leiden. Bij ongewijzigd beleid zal dat tekort over vijftien jaar meer dan één  miljoen Euro bedragen. En dat betekent het einde van het, in de Haagse Bloembuurt gelegen, internationaal vermaarde ‘De Stijl’-monument De Papaverhof.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van Daal en Berg.