Geslaagde ALV 2011

De Algemene ledenvergadering, die op dinsdag 31 mei 2011 werd gehouden, verliep zeer succesvol. De notulen van de ALV 2010 en bijzondere ALV januari 2011 werden vastgesteld, het bestuur werd gedechargeerd voor het financieel beleid 2010 en de begroting 2011 werd goedgekeurd. De heer Gerard van Otterloo werd voor een volgende periode tot commissaris benoemd.

De aanwezige leden stemden in met het door het bestuur ontwikkelde financieel- en lidmaatschapsbeleid.

Dit houdt in dat:

  1. De nieuwe huurcontracten van de hoogbouwwoningen op kostendekkend prijsniveau worden afgesloten
  2. De nieuw uit te geven woonrechten voor de transactiewaarde worden verkocht. De transactiewaarde is de onderhandse verkoopwaarde van de woning op de vrije markt, vrij van huur en gebruik minus 25% voor het niet meeverkopen van de grond.
  3. De kortingsregeling zoals gesteld in artikel 45 van de statuten per heden (1-juni-2011) niet meer wordt toegepast, met uitzondering van het onder punt 4 gestelde.
  4. Alle huurders die voor 22 november 2005 een huurcontract van een laagbouwwoning hadden tot en met 31 mei 2012 de tijd hebben om het woonrecht van hun woning te kopen onder de kortingsregeling van artikel 45 van de statuten.
  5. Kandidaat-leden bij inschrijving hun motivatie voor de woning en de coöperatie middels een vragenformulier kenbaar moeten maken.
  6. Alle kandidaat-leden jaarlijks worden gevraagd of hun interesse in een lidmaatschap nog actueel is. Bij geen respons het kandidaat-lid van de wachtlijst wordt geschrapt.
  7. Het bestuur intakegesprekken met kandidaat-leden houdt, waarin de coöperatie wordt toegelicht.
  8. Het bestuur kennismakingsgesprekken met nieuwe leden houdt om hen inzicht te geven in de organisatie van de coöperatie en de relatie tussen de coöperatie en de leden.

Zie ook het beleidsstuk financieel beleid en lidmaatschapsbeleid d.d. 13 mei 2011 dat bij de uitnodiging voor de ALV 2011 werd gevoegd.