Categorie archief: Ledeninformatie

Nieuwsbrief april 2018

De nieuwsbrief van april is verschenen. Nu ook weer online te lezen. Wederom met dank aan Louki Nak voor het redigeren, Anouk Wenen voor de vormgeving en Jos Praat voor tekstschrijven.

Benoeming nieuw bestuurslid

Tijdens een bijzondere Algemene Ledenvergadering op 4 januari werd Hansje Hooghiemstra tot bestuurslid van Daal en Berg benoemd. Hansje, die in de Klimopstraat woont, stelde zich voor de functie beschikbaar nadat zij enkele bestuursvergaderingen had bijgewoond. Tijdens de korte vergadering werd onder applaus afscheid genomen van Hansjes voorganger, Anouk Wennen.

De ALV ging vooraf aan de zeer druk bezochte nieuwjaarsreceptie. De leden konden kennismaken met twee vertegenwoordigers van de nieuwe beheerspartner Makelaars Associatie. Directeur Monique van Duijne en opzichter Rob Moree werden voorgesteld. Zij maakten een praatje, beantwoordden enkele vragen en genoten mee van het buffet dat door bewoonster Lucia de Vries werd verzorgd.

Verhoging huurprijzen per 15 mei 2014

Vanaf dit jaar betaalt de vereniging een aanzienlijk bedrag aan een nieuwe belastingmaatregel, de verhuurdersheffing. Deze belasting bedraagt meer dan een maand aan huurinkomsten per woning in 2014 en loopt op naar anderhalve maand aan huurinkomsten per woning in 2017. De huurinkomsten zijn door deze belasting niet meer kostendekkend.

Op 21 januari 2014 is door de algemene vergadering besloten tot een inkomensafhankelijke huurverhoging voor alle bestaande huurcontracten. De huren stijgen hierdoor gemiddeld iets harder dan inflatie. De maatregel is een compensatie voor de belasting, maar is onvoldoende om naar de toekomst alle verplichtingen na te kunnen komen. Een aanpassing van de nieuwe huurcontracten is daarom nodig.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 mei werd met algemene stemmen besloten om de huurprijzen van nieuw af te sluiten contracten te verhogen. Per 15 mei 2014 gelden de volgende huurprijzen bij nieuw uit te geven huurcontracten voor de hoogbouwwoningen:

Huurprijs hoogbouwwoning op verdieping: € 615,00
Huurprijs hoogbouwwoning op de begane grond: € 661,00
Huurprijs kopwoning op verdieping: € 661,00
Huurprijs kopwoning op de begane grond: € 705,00

Deze huurprijzen worden in ieder geval tot en met 30 juni 2017 jaarlijks niet meer verhoogd dan met inflatiecorrectie conform de Consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2017 evalueert het bestuur de kostendekkendheid van de huurprijzen en besluit of voor de huurcontracten afgesloten na 15 mei 2014 een inkomensafhankelijke huurverhoging van toepassing wordt verklaard.

ALV: 15 mei 2013

jaarverslag-2012Op 15 mei 2013 houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). We nodigen al onze leden van harte uit in Wijkgebouw Eltheto, Azaleastraat 2, om 20.00 uur.

In de ALV zal het jaarverslag over 2012, de notulen van de ALV van 2012 en de begroting voor 2013 ter vaststelling worden ingebracht.

We zien u graag op 15 mei!

Het Bestuur

Daal en Berg handhaaft

Fietsen aan de pas geschilderde hekwerken geketend, boodschappenkarretjes her en der, verwaarloosde tuinen, begroeiing die het zicht op de monumentale architectuur ontneemt, auto’s op de terrassen van De Papaverhof en meer. Velen ergeren zich al jaren aan de verslonzing  van onze woonomgeving en schamen zich voor de vele binnen- en buitenlandse bezoekers die ons complex jaarlijks bezoeken. Het nationaal monument Daal en Berg/De Papaverhof, waarvoor mij met elkaar zorgdragen, verdient beter! Het bestuur heeft daarom besloten om niet alleen enkele regels uit onze statuten te gaan handhaven. Ook de ongeschreven regels van gedragingen van bewoners en uitingen die tot verpietering van onze leefomgeving leiden, krijgen de aandacht. Enkele bewoners ontvingen inmiddels een brief van het bestuur. Met daarin het verzoek zich aan de afspraken te houden of anderszins de bijzondere status van onze gezamenlijke woonomgeving te respecteren. Dit betekent niet dat zij uitzonderingen zijn. Maar we moesten ergens beginnen en andere aanschrijvingen volgen binnenkort. Het bestuur wil absoluut niet de zeurpiet uithangen. Maar gesterkt door opmerkingen van vele belangstellenden die tijdens de Monumentendag ons complex bezochten, werd besloten tot actie over te gaan. Het is immers in ieders belang dat de schepping van Jan Wils monumentwaardige zorg en aandacht krijgt. Wij rekenen daarbij op ieders begrip en medewerking.

Oproep: foto’s en verhalen van bewoners

Beste bewoners van het complex Daal en Berg. Het bestuur wil graag de website verder verfraaien met oude foto’s en verhalen van bewoners.

Wie heeft er nog foto’s van de (binnenkant) van onze woningen? Van hoe de woonkamer er vroeger uitzag. En de keuken of andere kamers. Wie weet er nog leuke verhalen van vroeger die bewaard moeten blijven?

Stuur het bestuur een bericht of de foto’s. Wij maken kopieën van de foto’s of interviewen u. Dan plaatsen we de foto’s op onze website en schrijven we de verhalen voor het nageslacht en de rest van de wereld.

Doe een  briefje met naam en adres in de brievenbus van het kantoortje in de Klimopstraat 48a. Wij nemen contact met u op.

Alvast hartelijkt bedankt!

Het bestuur